De Maritime Capacity Alliance is een langetermijn strategisch civiel-militair samenwerkingsverband tussen de civiele Maritieme partners en het Ministerie van Defensie. Op deze website houden we u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen.

Over de Maritime Capacity Alliance

De Maritime Capacity Alliance is een civiel-militair collectief van ketenpartners dat kennis deelt, innoveert en samenwerkt om te komen tot een wendbare, wederkerig en duurzaam ketenpartnerschap op het gebied van hybride inzet van middelen, combineren van onderscheidende kwaliteiten en ontwikkelen van een duurzame en hybride workforce binnen het maritieme en logistieke domein.

De MCA gaat uit van de wederkerige inzet van personeel, equipment en kennis & innovatie waarbij de individuele belangen, bijdragen en randvoorwaarden van partners worden versterkt en omgezet in een alliantie met een collectief belang, bijdrage en randvoorwaarden.

Doel van de Maritime Capacity Alliance

Het doel van het MCA is het wederkerig opvangen van elkaars (piek)belastingen door;

  • Gezamenlijk en wereldwijd flexibel beschikken over middelen zoals vloot met gegarandeerde en gevarieerde (zee)transportcapaciteit, survey-, duik-, hydrografische-, opleidingsschepen.
  • Opleiden, trainen, leren en ervaring opdoen van elkaars ‘best practices’ en combineren van elkaars onderscheidende kwaliteiten zoals kraan-simulatoropleidingen, technisch management, bodemonderzoek, Leiderschapstrainingen.
  • Gezamenlijk bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een hybride workforce voor de maritieme sector, gezamenlijk werven en behouden van personeel met de juiste competentie en ervaring.

Aanleiding en Context

Het versterken van de zeetransport- en opleidingscapaciteit, alsmede de wederkerige inzet van mensen, middelen en manieren met het bedrijfsleven is een initiatief van Defensie. ‘Van defensief naar adaptief’ is sinds 2017 Defensie-breed een belangrijk motto.

Sinds 2018 heeft Defensie pilots uitgevoerd met het bedrijfsleven op het gebied van strategisch zeetransport, opleidingen, kennisdeling en innovatie. Hierbij is onderzocht waar zij elkaar kunnen versterken en hoe mensen, middelen en manieren wederkerig kunnen worden ingezet.
De resultaten van deze pilots waren voor alle ketenpartners zo positief dat het samenwerkingsverband met meerdere ketenpartners zal worden uitgebreid waarbij wordt gestreefd naar een langdurige samenwerking met een tijdshorizon van 10 jaar.

Door de looptijd van minimaal 10 jaar en de intensiteit van samenwerken met en tussen de partners te vergroten en het collectieve belang, bijdrage en randvoorwaarden van de samenwerking te behartigen bouwen we samen aan vertrouwen, innoveren we, passen processen op elkaar aan, plannen we samen, leren we, beschikken over extra en elkaars capaciteiten en verbeteren we onze beschikbaarheidsgraad en bedrijfsresultaat en groeien we als individuele partner en als wendbaar en toekomstbestendig alliantie.